Reserves

osmosisReserves

  Avís Legal


  AVÍS LEGAL

  OSMOSIS RESTAURANT, SL (en endavant “l’empresa”), amb domicili a ARIBAU 100, 08036
  BARCELONA, i amb el CIF nº B64353683, inscrita en el Registre Mercantil. INFORMA:
  L’ús del nombre de domini WWW.RESTAURANTEOSMOSIS.COM/CA/ es troba
  degudament registrat per l’empresa, amb totes les garanties, tal i com es disposa en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. No obstant, es posa de manifest la plena adequació dels presents Termes Legals a la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, Comerç Electrònic, Condicions Contractació, Propietat Intel·lectual i altres disposicions subsidiàries.

  ACCEPTACIÓ DELS TERMES LEGALS

  L’accés a aquest lloc web o el seu ús en qualsevol forma implica l’acceptació de tots i cadascun dels presents Termes Legals, reservant-se l’empresa el dret a modificar-los en qualsevol
  moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot visitant i/o Usuari, la atenta lectura dels
  Termes Legals d’ús vigent en cadascuna de les ocasions en què accedeixi a aquest lloc web, per tant, si aquest no està d’acord amb qualsevol dels termes aquí disposats, haurà d’abstenir-se respecte a l’ús de la present pàgina web.

  OBJECTE

  Per mitjà de la web WWW.RESTAURANTEOSMOSIS.COM/CA/ , es facilita als Usuaris l’accés a diversos continguts, serveis, informació i dades (els “continguts”), posats a la seva disposició. L’empresa es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització de la pàgina web, així com els continguts, productes i serveis disposats en aquest.

  CONDICIONS D’ACCÉS

  L’accés a la informació dels diversos productes i serveis existents en el lloc web, així com a la seva navegació serà lliure i gratuïta no exigint-se per tant als Usuaris el pertinent registre amb la conseqüent entrega de les seves dades personals, ni l’ús de claus o contrasenyes.
  Quan per l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’empresa, donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Protecció de Dades.

  CONDICIONS D‘ÚS

  L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, els Termes Legals del lloc web, la moral i bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.
  L’Usuari haurà d’abstenir-se de:
  Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en els presents Termes Legals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin produir danys, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic;
  Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per aquest accés;
  Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers;
  Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles a provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’empresa, dels seus proveïdors o de tercers;
  Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’empresa, tercers proveïdors i altres Usuaris;
  Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a excepció de que es compti amb l’autorització expressa del titular dels corresponents drets o que això resulti legalment permès;
  Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanismes d’informació que puguin inserir-se en els continguts;
  Intentar obtenir dades personals diferents als que està autoritzat a conèixer, empleant mitjans o procediments il·lícits, fraudulents o que puguin causar qualsevol tipus de dany. (Vegeu Virus, troians, bug´s, Worms, etc)
  En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:
  De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació;
  Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
  Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
  Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor;
  Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per la salut i l’equilibri psíquic;
  Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial que pertany a l’empresa o a tercers sense que hagi sigut autoritzat l’ús que es pretengui fer;
  Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
  Constitueixi qualsevol tipus de publicitat;
  Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del lloc web.

  RESPONSABILITATS

  L’empresa no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines de l’empresa, que puguin veure’s impedides, dificultades o interrompudes por factors o circumstàncies que estan fora del seu control.
  L’empresa, podrà interrompre el servei o resoldre de modo immediat la relació amb l’Usuari si detecta un ús del seu Portal o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris als presents Termes Legals.
  L’empresa, posa a disposició dels Usuaris una direcció de correu electrònic info@restauranteosmosis.com perquè qualsevol contingut que pugui afectar a la activitat d’altres usuaris sigui posat de manifest, amb la voluntat de rectificar el mateix en cas de ser apropiat.
  L’empresa, no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:
  Interferències, interrupcions, errors, omissions, averies telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altre causa aliena al control de L’empresa;
  Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com virus informàtics o qualsevol altre;
  Abús indegut o inadequat de les pàgines web de l’empresa;
  Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. Els administradors de l’empresa es reserven el dret de retirar, total o parcialment, qualsevol contingut o informació present en la web.
  L’empresa, exclou qualsevol responsabilitat pels danys y perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s al mal ús dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris de la Web. Així doncs, l’empresa queda exonerada de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant aquests únicament per la prestació dels serveis descrits oferts per l’empresa;
  Serveis com comerç online i sol·licitud de pressupostos. Per altre banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis.

  PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  L’Usuari reconeix i accepta que totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualsevol altres elements inserits a la pàgina, són propietat exclusiva de l’empresa i/o de tercers, els quals tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. En cap cas l’accés a la pàgina Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, a menys que s’estableixi expressament el contrari. Els presents Termes Legals de la pàgina Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la pàgina Web i/o dels seus Continguts diferents dels que estan aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per l’empresa o el tercer titular dels drets afectats.
  Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per la utilització d’aquests elements. El contingut disposat en aquesta web no podrà ser reproduït ni tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, a menys que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.
  Així doncs, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” i l’empresa, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest lloc Web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas l’empresa l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

  PROTECCIÓ DE DADES

  Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per això, l’empresa tractarà automatitzadament les Dades Personals en compliment amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de 27 d’abril de 2016, Per això, l’usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals (POLÍTICA PROTECCIÓ DE DADES) així com l’establiment de les finalitats prèviament establides, al que està disposat en las condicions definides en la Política de Protecció de Dades que presenta la Web.

  DURADA I ACABAMENT

  La prestació del servei del present lloc Web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant, l’empresa, podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui possible, l’empresa, anunciarà l’acabament o suspensió de la prestació del servei determinat.

  FORÇA MAJOR

  L’empresa, no serà responsable en tot caso de l’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els suposats de força major.

  COOKIES UTILITZADES EN AQUEST LLOC WEB

  Seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades procedim a detallar l’ús de cookies que fa aquest web amb el fi d’informar-li amb la màxima exactitud possible.
  Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i cookies de tercers.

  LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

  Els presents Termes Legals es regeixen per la Llei espanyola. En la mesura en què així ho permeti la llei, les parts amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals on recau la raó social de l’empresa.

  Llama a Osmosis